Bestyrelsesprofil


Jeg er drevet af at understøtte udviklingsprocesser og trækker min viden med ind i virksomhedens eller organisationernes strategiske arbejde, når der skal fastlægges retningslinjer for den langsigtede udvikling.


Lea sidder i advisory boards hos: Dansk Psykologisk Forlag og tidligere hos Taksinto

Lea har siddet i bestyrelsen hos: Løkkefonden


Lea har siden 2003 været optaget af undervisningsudvikling, et tema som indgår i mange virksomheder og organisationer i dag, der udvikler eller sælger viden og produkter i relation til læring af forskellig karakter.

Se Lea Lunds bestyrelsesprofil her og se anbefalinger fra hendes bestyrelsesarbejde – sidst på siten herunder.

Jeg trækker på min uddannelses- og forskningserfaring dels som forsker på Aarhus universitet gennem 12 år og dels som leder i professionshøjskole regi i eftervidereuddannelse, samt som uddannelses- og forskningsleder i læreruddannelsen.


Se Lea Lunds erhvervserfarings CV og uddannelses CV


MOTIVATION FOR BESTYRELSESARBEJDE OG ADVISORY BOARD MEMBER POSTER


Motivation for arbejdet i LøkkeFonden – bestyrelsesmedlem

Jeg brænder for at være med til at rykke LøkkeFonden i retningen af den strategiske vision for fonden.

Jeg bidrog i bestyrelsen med fagligt funderet nytænkning og nyskabelse vedr. læring og udvikling i forhold til unge i uddannelsessystemet. Og specifikt i forhold til projekter og produktfornyelser, ved opmærksomhed på åbninger i markeder og nybrud for udviklingen af opgaveporteføljer. Jeg bidrager til opnåelse af målsætning ift. forretningsudvikling – mine erfaringer og kompetencer bidrager væsentligt til fakta baserede beslutningsgrundlag for prioriteringer. Med afsæt i faglig viden om læring og undervisningsudvikling understøtter jeg bestyrelsens og CEOs diskussioner om valg og fravalg i deres strategiske overvejelser. Jeg yder værdifulde bidrag til beslutningsprocesserne i forhold til rådgivning vedr. forretningsudviklingen, der henholder sig til viden indenfor felterne faglig ledelse, pædagogik, undervisning, dannelse, læring og trivsel.


Motivation for arbejdet i Dansk Psykologisk Forlag – advisory board medlem

Jeg kerer mig om kvalitet i faglitteraturen og her er Dansk Psykologisk Forlag en vigtig advokat for denne udvikling. Dansk Psykologisk Forlag har tilknyttet et repræsentantskab, der fungerer som rådgivende organ for forlaget. Medlemmerne er eksperter, forskere og praktikere med særlig ekspertise inden for forlagets faglige kerneområder. Jeg rådgiver bestyrelsen i Dansk Psykologisk Forlag indenfor udgivelser og forretningsudvikling i områderne, læring, didaktik og pædagogik.


Motivation for arbejdet i Taksintoadvisory board medlem

Jeg er drevet af at understøtte den gode feedback mellem lærer og elev, og derfor har jeg sagt ja til at rådgive TAKSINTO i udviklingen af deres digitale kompetenceudviklingsplatform og forretningsudvikling i områderne, læring, didaktik og pædagogik i forhold til unge i uddannelsessystemet.

Jeg bidrog til opnåelse af målsætning ift. forretningsudvikling – mine erfaringer og kompetencer bidrager væsentligt til fakta baserede beslutningsgrundlag for prioriteringer. Med afsæt i faglig viden om læring og undervisningsudvikling understøtter jeg CEOs valg og fravalg ved strategiske overvejelser.Jeg yder værdifulde bidrag til beslutningsprocesserne i forhold til rådgivning vedr. forretningsudviklingen, der henholder sig til viden indenfor felterne fag og læreplaner, pædagogik, undervisning, dannelse, læring og trivsel. Jeg har et analytisk blik på kerneopgaven og brænder for udviklingen af innovative løsninger, og jeg indgår konstruktivt i dialoger om ressourcer og prioriteringer via mit kendskab til uddannelsesverdenens vilkår.


ANBEFALINGER


Anbefaling fra bestyrelsesmedlem

Skrevet af: Morten Boysen, bestyrelsesmedlem i Løkkefonden

Jeg har samarbejdet med Lea Lund i Løkkefondens bestyrelse siden efteråret 2021, hvor vi i bestyrelsen søgte efter en viden og faglighed som Lea besidder.

Min oplevelse af Lea, er en faglig dygtig person, som er lyttende og hurtigt forstår opgaven. Hun bidrager engageret og iderig med udpræget gode kommunikationsevner som medvirker til et godt bestyrelsessamarbejde. Både som person og med sin analytiske faglige tilgang, skaber Lea stor værdi for LøkkeFondens arbejde. Som bestyrelsesmedlem yder Lea værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet og beslutningsprocesserne. Hun møder forberedt, kender opgaven og forstår miljøet, som hun brænder så meget for at kunne påvirke med sin indsats. Dette både i samarbejde med den øvrige bestyrelse, i drøftelserne om retningslinjer for uddannelse og forskning og principperne for resurseanvendelse. Bestyrelsens øvrige opgaver varetager hun aktivt og professionelt, med god forståelse for det forretningsmæssige perspektiv i drøftelserne med bestyrelsen og den øvrige ledelse.

Anbefaling fra CEO

Skrevet af: Frederik Meyer, Direktør LøkkeFonden

Jeg har haft den glæde at arbejde sammen med Lea Lund i bestyrelsessammenhæng i Løkkefonden, hvor vi efterspurgte Lea og hendes faglige ekspertise ind i bestyrelsen i 2021.

Lea bidrager med at se løsninger i en fondssammenhænge og hun evner at se muligheder i en fond, som opererer i et felt, der er i konkurrence med mange andre organisationer om midlerne. Hun forstår den viden som en bestyrelse skal have indsigt i og hun formår at kommunikere den, så vi kan tage den i brug i ledelsen. I vil få et medlem som til fulde forstår den kerneopgave som undervisningsinstitutioner i dag skal varetage og som også formår at se ud over denne horisont. I vil opleve, at Lea er pragmatisk samtidigt analytisk og systematisk i sin tilgang. Vi har fået grundig vejledning af Lea i vores valg af forskningssamarbejdspartner og vurdering af forskellige tilbud på evalueringsdesigns af vores projekter, så vi understøtter vores strategi i fondens arbejde.

Vores målsætning med fondens arbejde er at virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der bryder vanetænkning, samt afprøve nye metoder, der motiverer drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og gør dem i stand til at skabe sig et liv i trivsel som aktive samfundsborgere. Lea besidder både erfaring og kompetencer, der har bidraget væsentligt til et faktabaseret beslutningsgrundlag for vores strategiske valg. Hun indgår endvidere i særdeles konstruktive dialoger med vores medarbejdere og giver således mere til fonden end blot sit bestyrelsesarbejde.

Som direktør for fonden oplever jeg Lea som utrolig bevidst om både sit ansvar og hvor hun kan tilføre værdi. Lea sætter sig grundigt ind i stoffet og i de udfordringer vi måtte have og møder altid op uhyre velforberedt.


Anbefaling – bestyrelseskandidat

Skrevet af ekstern samarbejdspartner: Gerd Christensen, Lektor, ph.d. Københavns Universitet

En bestyrelse og ledelse vil få stor værdi ved at indsætte Lea som bestyrelsesmedlem. Hun vil med sit væsen og sin faglighed bidrage med såvel stor viden om uddannelsesforskning som et behageligt og professionelt samarbejdsklima.

Som samarbejdspartner har jeg oplevet Lea som særdeles fagligt dygtig, grundig, indsigtsfuld, engageret, respektfuld og lyttende. Hun er bredt funderet og engageret i det uddannelses- og forskningspolitiske landskab og -praksis og har stor viden inden for en lang række felter. Ud over den professionelle indsigt og engagement er hun særdeles behagelig at samarbejde med og løser opgaver hurtigt og omhyggeligt.

Lea har de kompetencer, der skal til for at forstå de krav, der stilles til undervisningsverdenen i videregående uddannelser; dvs. krav som adjunkter, lektorer og professorer skal leve op til med hensyn til at sikre den videnskabelige kvalitet, og samtidig har hun stor forståelse for den praksis, som uddannelsesforskning og humaniora beskæftiger sig med, og skal være med til at udvikle.

Lea og jeg har i mange år samarbejdet i redaktionsgruppen for ’Kognition & Pædagogik’, en dansk fagfælle bedømt tidsskrift. Ud over det ordinære samarbejde i redaktionsgruppen i form af planlægning og redigering af tidsskriftets temanumre, har Lea og jeg i særlig grad samarbejdet om review-processens stringens samt at de videnskabelige procedurer overholdes i et tidsskrift, som henvender sig til både praktikere, forskere og studerende ved mellemlange og videregående uddannelser. Formålet med tidsskriftet er således at kommunikere den nyeste forskning til såvel praksis- som forskningsfeltet, hvilket kræver indsigt i og respekt for begge felter. Her er Lea altid med til at sikre, at vi ser formålet fra begge sider.


Anbefaling – bestyrelseskandidat

Skrevet af ekstern samarbejdspartner: Preben Olund Kirkegaard, Docent, ph.d. og forskningsleder, UCN

Jeg er af den klare overbevisning, at en bestyrelse vil få stor fordel af Lea Lunds viden og erfaringer indenfor forskning og undervisning. Hun har en forståelse for det grundlæggende arbejde, man som ansat og leder i en uddannelsesinstitution skal foretage og hun har tilmed ledelseserfaring både forskningsstrategisk og drifts- og personaleledelsesmæssigt i en bred uddannelseskontekst. Hun vil således være et aktiv for en bestyrelse, der har behov for disse kompetencer. Jeg kender Lea Lund som yderst pligtopfyldende, vidende, innovation og med at omfattende forståelse af, hvordan og hvilke forhold en undervisningsinstitution opererer indenfor.

Jeg har gennem mit samarbejde med Lea oplevet hendes kvaliteter i form af indsigt i forskning, formidling af forskning og, hvordan forskningsresultater også kan have praktiske formål i forhold til omverdenens behov. Lea Lund har et skarpt blik for, at den nye viden der bliver udviklet, også skal være anvendelig. At kunne omsætte viden er centralt for Lea Lund. Hun vil derfor kunne tilføje bestyrelser kompetencer i form af betydningen af forskningens omsættelse til praktiske resultater. Lea Lund har således omfattende erfaringer med teoretisk viden i form af videnskabelige teorier og forklaringer; men også for den praktiske betydning dette har, og som kommer til udtryk i handlinger og i praksis.

Jeg kender Lea Lund fra vores samarbejde på Aarhus Universitet på det universitetspædagogiske center CUDIM i regi af ungdomsuddannelsesforskning, da vi bl.a. sad i samme almendidaktiske faggruppe for den landsdækkende uddannelse; teoretisk pædagogikum. Og vi er aktuelt i netværk sammen i UC-regi. Lea har desuden været redaktør på artikler, jeg har skrevet til tidsskriftet ’Kognition & Pædagogik’.

Anbefaling – bestyrelseskandidat

Skrevet af ekstern samarbejdspartner: Anne Vibeke Vennerstrøm, Uddannelseschef for teoretisk pædagogikum, Syddansk Universitet

Lea Lund har et særligt blik for undervisning, uddannelse og ledelse både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og hun forstår professionelt at gå på tværs af de forskellige sektorer. Det er der ikke mange, som mestrer så overbevisende som Lea. Samtidig er hun et usædvanligt lyttende og imødekommende menneske, som bidrager og deltager med stor viden og stort engagement. Jeg er sikker på, at I vil erfare det samme og at I som en bestyrelse vil kunne drage fordel af Leas viden, erfaring og kunnen i forhold til drift af en offentlig institution, hvor vidensformidling, undervisningsudvikling og myndighedsbetjening er påkrævet.

Lea og jeg har samarbejdet siden 2015, hvor hun var tilknyttet den almendidaktiske faggruppe for Teoretisk Pædagogikum i landets konsortium for gymnasielæreruddannelsen. Her sad hun som repræsentant for Aarhus Universitet og jeg som uddannelseschef for Teoretisk Pædagogikum på Syddansk Universitet. Lea og jeg har sidenhen opretholdt et fagligt netværk, hvor jeg oplever en stærk medspiller, som didaktisk og professionelt er med til at kvalificere det faglige arbejde, jeg som uddannelseschef har ansvar for.


Anbefaling – bestyrelseskandidat

Skrevet af intern samarbejdspartner: Ulla Viskum, afdelings- og forskningschef for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning, UCL

Jeg kan på det varmeste anbefale Lea som bestyrelsesmedlem.
I min optik vil en bestyrelse få en energisk, frisk og meget nytænkende kapacitet i form af Lea som bestyrelsesmedlem. Hun har blik for sammenhænge på tværs af fx forskning og praksis også i efter- og videreuddannelsesregi. Lea er en særdeles kompetent formidler med stor viden om formater for formidling af forskning og vidensudveksling.

Jeg har gennem vores samarbejde oplevet Lea som en meget konstruktiv og ambitiøs samarbejdspartner med stærke analytiske evner og en arbejdskapacitet ud over det sædvanlige. Som leder udviser Lea et stort overblik, skarp til at identificere centrale problemstillinger og opstille løsningsmuligheder, hvad enten det handler om administration, HR eller faglig ledelse. Jeg kender Lea som et imødekommende, positivt, innovativt og pligtopfyldende menneske med et inspirerende ”drive”.

Jeg kender Lea Lund fra hendes tid som leder i UCL, hvor hun og jeg samarbejdede om forskningsledelse og forskningsbasering af uddannelser. Ud over de strategiske overvejelser over retning og styring af forskningsmidler og temaer af aktualitet for et UC, var vi også sparringspartnere i forhold til den faglige ledelse af personalet. Jeg kan anbefale Lea for hendes faglighed og innovative tilgang til forskning og udvikling i forhold til at sikre at modus 2 forskning får ben at gå på i praksis. På UCL har Lea blandt andet stået for at udvikle online tidsskriftet ”Akademiske praksisartikler” målrettet undervisere på professionsuddannelser og professionelle inden for det pædagogiske felt. Konceptet har inspireret til at udvikle endnu et tidsskrift i den del af UCL, som jeg leder. Lea har desuden startet en forskningscirkel på UCL bestående af både praktikere fra undervisningsverdenen på FGU samt konsulenter, lektorer og forskere fra UCL. Forskningscirklen kører i dag videre ud fra samme ide, som Lea startede den.